SKZ | Chapter 36

Transliteration

pty LN ’rw’n YWMA OL YWMA QYN HD LHMA HD gryw W IIIII hwpn HMR IIII p’s pty s’sn hwtwy W p’pk MLKA W šhypwhr MLKA p’pkn W ’rthštr MLKYN MLKA hwr’nzmyE hštr MLKTE ’trw’nhtyE MLKTEn MLKTE dynkyE MLKTE wryhr’m gyln MLKA šhypwhr myšn MLKA

Transcription

pad amā arwān rōž ō rōž akbrīd ēw, nān ēw grīw ud 5 hōfan, maδ 4 pās; pad Sāsān xwadāy, ud Pābag šāh, ud Šābuhr šāh Pābagān, ud Ardašīr šāhān šāh, Xwar(r)ā̆nzēm šahr bāmbišn, Ādur-Anāhīd bāmbišnān bāmbišn, Dēnag bāmbišn, Warhrām Gēlān šāh, Šābuhr Mēšān šāh,

Translation
For my soul day after day a lamb, a grīw and 5 hōfan of bread, and 4 pās of wine; for the souls of Sasan, the lord, and of Pabag, the king, and of Shapur, the king and the son of Pabag, and of Ardashir, the king of kings, and of Xwarranzem, the queen of the land, and of Adur-Anahid, the queen of queens, and of Denag, the queen, and of Wahram, the king of Gelan, and of Shapur, the king of Meshan,

Back to SKZ Chapter 35
Forward to SKZ Chapter 37