SKZ | Chapter 42

Transliteration

dynkyE MLKTEn MLKTE p’pkn ’rthštr bythš p’pk hzrwpt dyhyn wr’z s’sn swryn s’sn ’ndykn hwtwy prgwz krny gwk krny ’pwrs’m ’rthštrpry gylm’n dwnb’wntš rhš sp’dpty m’rd dpyrwpt p’pk nywdpty

Transcription

Dēnag bāmbišnān bāmbišn Pābagān, Ardašīr bidaxš, Pābag hazāruft, Dēhēn Wārāz, Sāsān Sūrēn, Sāsān Andēgān xwadāy, Pērōz Kārin, Gōg Kārin, Abursām Ardašīr-Farr, Gēlmān Dunbāwand-iž, Raxš spāδbed, *Mard dibīruft, Pābag niwēδbed,

Translation
Denag, the queen of queens and the daughter of Pabag; Ardashir, the viceroy; Pabag, the chiliarch; Dehen (from the house of) Waraz; Sasan (from the house of) Suren; Sasan, the ruler of Andegan; Peroz (from the house of) Karin; Gog (from the house of) Karin; Abursam Ardashir-Farr; Gelman from Demawend; Raxsh, the leader of the army; Mard, the head scribe; Pabag, the grand marshall;

Back to SKZ Chapter 41
Forward to SKZ Chapter 43